Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Op alle offertes en overeenkomsten, waarbij Profill B.V., hierna te noemen Profill, zich verplicht tot het afvullen c.q. verpakken van zaken, dan wel het leveren van zaken, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing, tenzij Profill daarvan uitdrukkelijk schriftelijk afwijkt.

Voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover met Profill schriftelijk overeenstemming is bereikt.

 

2. Begrippen

2.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt aangegaan.

2.2 Profill: de besloten vennootschap Profill gevestigd aan het Tasveld 10 te Hendrik-Ido-Ambacht.

 

3. Offerte

3.1 Offertes van Profill zijn exclusief BTW en in Euro’s en bindend voor de duur van één maand tenzij anders vermeld. De door Profill gedane offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden.

3.2 Door Profill in monsters of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, norm, kwaliteit, prijs of welke hoedanigheid dan ook van haar goederen binden Profill niet en worden geacht bij benadering te zijn verstrekt.

 

4. Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke orderbevestiging van Profill dan wel op het moment dat Profill met de uitvoering is begonnen. Profill meldt in dat geval aan de opdrachtgever de aanvang van de werkzaamheden.

4.2 De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

4.3 De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de orderbevestiging en deze voorwaarden. De opdrachtgever laat van zijn instemming met de orderbevestiging blijken door de orderbevestiging binnen 8 dagen na ontvangst voor akkoord getekend aan Profill te retourneren of door niet binnen 8 dagen na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk te protesteren tegen de inhoud daarvan.

4.4 De opdrachtgever draagt het risico van een onjuiste uitvoering van een niet schriftelijk of onduidelijk opgegeven order.

4.5 De opdrachtgever is verplicht aan Profill alle nodige informatie te verschaffen over de materialen en / of vloeistof. De opdrachtgever is verplicht aan Profill te melden alle eisen, ook de wettelijke, die aan de materialen en / of vloeistof worden gesteld. Voor schade ontstaan door onvoldoende, onjuiste of onvolledige informatie met betrekking tot de materialen en / of vloeistof is Profill niet aansprakelijk.

4.6  Menging en bijmenging door Profill geschieden geheel voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is tegenover Profill en derden aansprakelijk voor schade tengevolge van menging en bijmenging.

4.7 Profill draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de door de opdrachtgever aangeboden materialen en / of vloeistoffen. In welke mate de verpakkingsmaterialen geschikt zijn voor de af te vullen vloeistoffen  dienen door de opdrachtgever te worden gecheckt. Hiervoor zullen door de opdrachtgever zgn. compatibility tests gedaan moeten worden. Het plaatsen van een order betekent automatisch dat de opdrachtgever hier nota van heeft genomen en hiermee akkoord is.

 

5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Wijzigingen of aanpassingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd. De opdrachtgever draagt het risico van niet schriftelijk vastgelegde aanvullingen, veranderingen en dergelijke.

5.2 Wijziging van een overeenkomst kan tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Profill wordt overschreden. Dit is voor risico van de opdrachtgever.

 

6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Profill gerechtigd om zonder tussenkomst van de rechter, hetzij de overeenkomst voor ten hoogste 6 weken op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Profill tot enigerlei vergoeding van kosten, schade of rente gehouden zal zijn.

6.2 Gedurende de opschorting is Profill bevoegd en na 6 weken verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Zowel bij opschorting als bij ontbinding van de overeenkomst is Profill gerechtigd betaling te verlangen van dat deel van de overeenkomst, dat reeds werd uitgevoerd. De waarde van het reeds uitgevoerde deel der overeenkomst wordt in redelijkheid bepaald.

6.3 In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding is de opdrachtgever gehouden om, na betaling, de hem toekomende zaken tot zich te nemen. Bij gebreke daarvan houdt Profill zich het recht voor deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen. Zijn de verpakte zaken bederfelijk dan aanvaardt Profill daarvoor geen aansprakelijkheid.

6.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen. 

 

7. Levering

7.1 Levering geschiedt af fabriek Hendrik-Ido-Ambacht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder ook wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd.

7.3 Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomen in ontvangst te nemen.

7.4 Moet als gevolg van niet-afname de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door Profill worden opgeslagen, dan zal deze de opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

7.5 Indien het totaal bestelde niet binnen een maand na de eerste levering is afgenomen, heeft Profill de keuze of het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, of de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd te annuleren, onverminderd haar recht op schadevergoeding, zoals bepaald onder artikel 10.

 

8. Levertijden

8.1 Indien het verpakkingsmateriaal en/of de af te vullen vloeistof door of namens de opdrachtgever niet of niet tijdig wordt geleverd of niet conform de specificatie wordt geleverd, dan dreigt er stilstand van machines bij Profill. De schade, die daaruit voortvloeit, komt ten laste van de opdrachtgever. De schade is gelijk aan 80% van het afvultarief gedurende de stilstandperiode met een minimum van het tarief voor een halve dag.

8.2 De met de opdrachtgever overeengekomen levertijden zijn altijd als indicatief aan te merken en nimmer als fatale termijnen. Dit is anders, indien het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Het enkel noemen van een levertijd in de orderbevestiging is daartoe niet voldoende. Bij niet tijdige levering dient Profill schriftelijk in gebreke gesteld te worden.

 

9. Beëindiging van de overeenkomst

9.1 Beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever is mogelijk door middel van een aangetekende brief. Aan de opdrachtgever zullen in rekening worden gebracht:
– de reeds ingekochte verpakkingsmaterialen;
– de reeds vervaardigde machinegereedschappen, onderdelen, instelkosten en proefproductie;
– andere extra kosten, welke speciaal voor de opdrachtgever zijn gemaakt.

9.2 Afhankelijk van de termijn, waarbinnen opgezegd wordt, zullen de volgende bedragen worden doorberekend:
– 100 % van het orderbedrag, indien de order reeds in uitvoering is genomen;
–   50 % van het orderbedrag, indien de order binnen één week in uitvoering zal worden genomen;
–   25 % van het orderbedrag, indien de order op langere termijn wordt geannuleerd.

9.3 Berekeningen van gedeeltelijke beëindiging geschieden naar rato.

9.4 Verplichtingen, aangegaan ten behoeve van de opdrachtgever, worden doorberekend, indien deze niet in een order resulteren.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Profill uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de overeenkomst. Elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die ter zake van nakoming, is uitgesloten. Een en ander staat in verband met de verhouding van de prijs ten opzichte van de onvoorzienbaarheid van de schade, alsmede van de hoogte daarvan.

10.2 Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten.

10.3 Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van een door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaak, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op rechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Profill in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de verveelvoudiging of reproductie.

10.4 Aansprakelijkheid voor verlies van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen etc. wordt uitgesloten.

10.5 De opdrachtgever zal Profill schadeloos stellen voor alle kosten, schade en rente, die voor haar ontstaan als gevolg van door derden ingestelde rechtsvorderingen ter zake van de overeenkomst. De opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door Profill.

10.6 Direct nadat de verpakkingsmaterialen en/of de af te vullen vloeistoffen als geleverd gelden draag de opdrachtgever het risico voor alle direct en indirecte schade, die aan of door deze goederen mocht ontstaan.

10.7 Profill is niet verantwoordelijk voor gevolgen van fouten in materialen en/of vloeistoffen die door de opdrachtgever zijn verstrekt, noch voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van het door Profill geleverde, indien dit geleverde in overeenstemming was met hetgeen de opdrachtgever heeft besteld.

 

11. Klachten

11.1 Aan de opdrachtgever wordt de mogelijkheid geboden steekproeven te nemen van de verpakte zaken op het moment dat deze de fabriek verlaten. Klachten dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij Profill te worden gemeld. Ook wanneer van het nemen van steekproeven werd afgezien. Na verloop van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de levering te hebben geaccepteerd in de staat, waarin deze is afgeleverd. Klachten kunnen nimmer leiden tot opschorting van betaling.

11.2 De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen Profill kunnen doen gelden, nadat de opdrachtgever een gedeelte van het geleverde ofwel in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.

 

12. Prijs

12.1 De prijs is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende omstandigheden.

12.2 Wijzigingen in de loon- en/of andere kosten ten gevolge van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege met een dwingendrechtelijk karakter zullen aanpassingen van de prijs tot gevolg hebben.

12.3 Prijsaanpassing zal tevens plaatsvinden bij wijziging in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen, etc.

 

13. Betaling

13.1 Betaling dient te geschieden bij levering binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.

Bij een overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever een rente van 1%  per maand, of een gedeelte van een maand verschuldigd.

13.2 Profill is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de order te staken, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

13.3 Alle buitengerechtelijke  en gerechtelijke  kosten, ook die welke het liquidatietarief overschrijden, ontstaan door het niet nakomen van zijn verplichtingen door de opdrachtgever, zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend naar het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Eigendom van alle door Profill aan de opdrachtgever geleverde zaken blijft bij Profill zolang de opdrachtgever de vorderingen van Profill uit hoofde van deze of soortgelijke overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of soortgelijke overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang de opdrachtgever de vorderingen van Profill wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen ter zake van boeten, rente en kosten.

14.2 Onverminderd de vorige Profill toekomende rechten wordt Profill onherroepelijk door de opdrachtgever gemachtigd om, indien deze jegens Profill aangegane betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, zonder enige in gebreke stelling of rechtelijke tussenkomst de geleverde goederen op de eerste vordering tot zich te nemen.

 

15. Retentierecht

Profill is gerechtigd zaken van de opdrachtgever onder zich te houden, totdat alle kosten, die Profill heeft gemaakt, ter uitvoering van opdrachten van dezelfde opdrachtgever zijn voldaan. Het is daarbij onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de opdrachtgever, tenzij deze voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Profill ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

 

16. Eigendommen van opdrachtgever

16.1 Omtrent bewaring en gebruik, be- en verwerking van zaken, die Profill door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet Profill dezelfde zorg  aanwenden, die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt. 

16.2 Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor de bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

16.3 Materialen en / of vloeistoffen geleverd door de opdrachtgever:
– Wanneer de opdrachtgever materialen en / of vloeistoffen levert, is deze verplicht tevens de nodige
   inschiet ( uitval tijdens de be- of verwerking) ter beschikking van Profill te stellen.
– In geval van bijlevering van materialen en / of vloeistoffen door de opdrachtgever is Profill niet
   aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid van de hem toegezonden materialen en
   kan hij de kosten voor opslag van de materialen en / of vloeistoffen en de daarvoor te voeren
   administratie en controle in rekening brengen tegen de gebruikelijke prijs.

16.4 Bij levering van materialen en / of vloeistoffen door de opdrachtgever worden het inschiet en uitval en dergelijke het eigendom van Profill.  

16.5 Alle door Profill of derden gemaakte machineonderdelen en gereedschappen blijven in alle gevallen het eigendom van Profill Dat is ook het geval, wanneer deze gereedschappen geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever zijn betaald.

16.6 Indien Profill als eerste een specifieke techniek heeft toegepast ten behoeve van de opdrachtgever, is de schriftelijke toestemming van Profill nodig om deze techniek elders toe te passen. Door het aangaan van een overeenkomst met Profill neemt de opdrachtgever de verplichting op zich een dergelijke specifieke techniek niet zonder de schriftelijke toestemming van Profill toe te passen, dan wel te doen toepassen. Houdt de opdrachtgever zich niet aan deze verplichting, dan is deze aan Profill schadevergoeding verschuldigd, gerelateerd aan de werkelijk door Profill geleden schade met een minimum van € 1.000,00.

 

17. Overmacht

17.1 Storingen in het bedrijf van Profill tengevolge van overmacht ontslaan Profill (tijdelijk) van de verplichting tot nakoming zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht heeft op vergoeding van kosten, schade en rente. 

17.2 In geval van overmacht zal Profill daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, die na ontvangst van de mededeling gedurende 8 dagen recht heeft de order schriftelijk te ontbinden, echter onder de verplichting om van Profill af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.

 

18. Geschillen

18.1 Gerechtelijke procedures, die voortvloeien uit de overeenkomst dienen te worden gevoerd voor de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Profill gevestigd is. Profill kan echter naar haar keuze de opdrachtgever voor een andere rechter dagvaarden.

18.2 Op de overeenkomst en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.

 

19. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.